Школа по мери детета

 

Архиве

Од средине септембра 2013. године у Школи почиње са радом продужени боравак за ученике првог и другог разреда.

Про­ду­жени бора­вак је облик орга­ни­за­ци­о­ног рада са уче­ни­цима и пред­ста­вља могућ­ност да деца, поред редовне наставе, остају у школи још један део дана, док су им роди­тељи на послу.  У про­ду­же­ном боравку се издва­јају сле­деће целине:

  •  само­ста­лан рад – часови учења
  •  сло­бодно време
  •  сло­бодне актив­но­сти

У про­ду­же­ном боравку деца имају обез­бе­ђен ручак.  У току про­ду­же­ног боравка постоји радни део, где се са децом раде домаћи задаци и део за забавне и кре­а­тивне актив­но­сти.

Про­сто­рија про­ду­же­ног боравка је тако опре­мљена да у њој свако дете може на кре­а­ти­ван начин да иско­ри­сти своје сло­бодно време. Учионица је опре­мљена теле­ви­зо­ром, ДВД пле­је­ром, касе­то­фо­ном, раз­ним дру­штве­ним играма, а уче­ници су ста­лно под над­зо­ром учи­теља.

Print Friendly, PDF & Email