Родитељи у школи – кућни ред

Кућни ред

Свака кућа има своја правила понашања којих треба да се, да би нам било лепше и боље, придржавамо сви, гости и домаћини! Пред вама су изводи из бројних правилника неопходних за функционисање школе. Ако свако поштује свој део задужења, школа „Милоје Васић“ ће бити боља и успешнија.

Драги родитељи,

Надамо се да Вас можемо сматрати сарадницима због тога што сте своје дете научили да уважава и поштује своје другове, наставнике и запослене у школи. Наша сарадња је неопходна јер једино заједно, васпитањем вашег детета, и оно и школа могу да напредују.

 

ПОМОЋИ ЋЕТЕ БОЉЕМ ФУНКЦИОНИСАЊУ РАДА УКОЛИКО:

  • Редовно сарађујете са учитељем свог детета, разредним старешином и предметним наставником на родитељским састанцима и у терминима предвиђеним за отворена врата;
  • По позиву и у време одржавања отворених врата, благовремено (у року од 48 часова) обавестите учитеља или разредног старешину о разлозима одсуства свог детета из школе;
  • Изостанке до три дана правдате лично, а преко три дана уз лекарско уверење;
  • О сваком изостанку свог детета са наставе из породичних разлога (изузимајући болест) обавестите учитеља, разредног старешину (изостанке до 3 дана може одобрити учитељ, разредни старешина, за одсуство 4-10 дана пише се молба директору школе, а за изостанке преко 10 дана, у изузетним случајевима, одобрава Наставничко веће);
  • Уколико доводите децу у школу, не идите са дететом до учионице, јер тиме реметите рад и ред осталих ученика и запослених;
  • Када долазите по дете, обратите се дежурном ученику који ће отићи по дете, а Ви ћете га сачекати у холу школе;
  • Сносите одговорност ако дете самоиницијативно изађе из школског дворишта (што је забрањено Правилником школе);
  • Обавезе у оквиру материјалног дуговања вашег детета према школи благовремено и у року извршавајте;
  • Ако из било ког разлога дође до сукоба Вас и Вашег детета са једне стране, и ученика, наставника или родитеља са друге, проблем решавајте мирним путем и у доброј намери, уз помоћ запослених у школи (учитеља, наставника, разредног старешине, психолога, директора).