Школа по мери детета

 

Архиве
X

Ана Вукашиновић

Математика

X

Јовица Каличанин

Физичко васпитање

X

Љиљана Спасојевић

Хемија

X

Бобан Стојчетовић

Техничко образовање

X

Гордана Јовановић

Техничко образовање

X

Јелена Спасић

Енглески језик

X

Јелена Марјановић

Ликовна култура

X

Марија Јанковић

Руски језик

X

Наташа Калаш

Историја

X

Бранислав Марјановић

Верска настава

X

Јасна Васиљевић

Разредна настава

X

Марија Бојанов

Биологија

X

Јелена Јанковић

Географија

X

Ана Васиљевић

Информатика и рачунарство

X

Милка Билбија Илић

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Младен Ивановић

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Виолета Митровић

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Јована Џодић

Разредна настава

Разредни стар.:I-4

X

Снежана Најданов

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Марија Комазец

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Бојан Мартиновић

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Тамара Вукашиновић

Разредна настава

Разредни стар.:II-4

X

Зорица Минић

Разредна настава

Разредни стар.:II-5

X

Тања Бојовић

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Наталија Милчић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Наташа Тадић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Горана Голубовић

Разредна настава

Разредни стар.:III-4

X

Нада Марчетић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Марија Стојановић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Милена Алексић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Марија Ђорић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-4

X

Мирко Шешлак

Енглески језик

Разредни стар.:V-1

X

Јасминa Даничић

Српски језик

Разредни стар.:V-2

X

Јулка Симовић

Српски језик

Разредни стар.:V-3

X

Давид Милошевић

Географија

Разредни стар.:V-4

X

Душица Рађеновић

Ликовна култура

Разредни стар.:VI-1

X

Драгана Мосуровић

Техничко образовање

Разредни стар.:VI-2

X

Биљана Јовановић

Српски језик

Разредни стар.:VI-3

X

Душко Бојанов

Физичко васпитање

Разредни стар.:VI-4

X

Драгана Екмечић

Енглески језик

Разредни стар.:VII-2

X

Миљан Ранитовић

Биологија

Разредни стар.:VII-3

X

Ана Најданов

Техничко образовање

Разредни стар.:VII-4

X

Мирослав Бундало

Српски језик

Разредни стар.:VIII-1

X

Огњен Марковић

Музичка култура

Разредни стар.:VIII-2

X

Маријана Ранчак

Математика

Разредни стар.:VIII-3

X

Душица Ивановић

Физика

Разредни стар.:VIII-4

Школска 2017/18. година

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
АнаВукашиновићМатематика
ЈовицаКаличанинФизичко васпитање
ЉиљанаСпасојевићХемија
БобанСтојчетовићТехничко образовање
ГорданаЈовановићТехничко образовање
ЈеленаСпасићЕнглески језик
ЈеленаМарјановићЛиковна култура
МаријаЈанковићРуски језик
НаташаКалашИсторија
БраниславМарјановићВерска настава
ЈаснаВасиљевићРазредна настава
МаријаБојановБиологија
ЈеленаЈанковићГеографија
АнаВасиљевићИнформатика и рачунарство
МилкаБилбија ИлићI-1Разредна настава
МладенИвановићI-2Разредна настава
ВиолетаМитровићI-3Разредна настава
ЈованаЏодићI-4Разредна настава
СнежанаНајдановII-1Разредна настава
МаријаКомазецII-2Разредна настава
БојанМартиновићII-3Разредна настава
ТамараВукашиновићII-4Разредна настава
ЗорицаМинићII-5Разредна настава
ТањаБојовићIII-1Разредна настава
НаталијаМилчићIII-2Разредна настава
НаташаТадићIII-3Разредна настава
ГоранаГолубовићIII-4Разредна настава
НадаМарчетићIV-1Разредна настава
МаријаСтојановићIV-2Разредна настава
МиленаАлексићIV-3Разредна настава
МаријаЂорићIV-4Разредна настава
МиркоШешлакV-1Енглески језик
ЈасминaДаничићV-2Српски језик
ЈулкаСимовићV-3Српски језик
ДавидМилошевићV-4Географија
ДушицаРађеновићVI-1Ликовна култура
ДраганаМосуровићVI-2Техничко образовање
БиљанаЈовановићVI-3Српски језик
ДушкоБојановVI-4Физичко васпитање
ДраганаЕкмечићVII-2Енглески језик
МиљанРанитовићVII-3Биологија
АнаНајдановVII-4Техничко образовање
МирославБундалоVIII-1Српски језик
ОгњенМарковићVIII-2Музичка култура
МаријанаРанчакVIII-3Математика
ДушицаИвановићVIII-4Физика
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

Print Friendly, PDF & Email