Школа по мери детета

 

Архиве
X

Зорица Стаменковић

Продужени боравак

X

Ана Вукашиновић

Математика

X

Давид Милошевић

Географија

X

Јовица Каличанин

Физичко васпитање

X

Бобан Стојчетовић

Техничко образовање

X

Гордана Јовановић

Техничко образовање

X

Јелена Спасић

Енглески језик

X

Јелена Марјановић

Ликовна култура

X

Марија Јанковић

Руски језик

X

Наташа Калаш

Историја

X

Бранислав Марјановић

Верска настава

X

Јасна Васиљевић

Разредна настава

X

Марија Бојанов

Биологија

X

Јелена Јанковић

Географија

X

Славица Мастиловић

Математика

X

Ана Васиљевић

Информатика и рачунарство

X

Снежана Најданов

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Марија Комазец

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Бојан Мартиновић

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Тамара Вукашиновић

Разредна настава

Разредни стар.:I-4

X

Зорица Минић

Разредна настава

Разредни стар.:I-5

X

Тања Бојовић

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Наталија Милчић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Наташа Тадић

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Горана Голубовић

Разредна настава

Разредни стар.:II-4

X

Нада Марчетић

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Марија Стојановић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Марија Ђорић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Милена Алексић

Разредна настава

Разредни стар.:III-4

X

Милка Билбија Илић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Младен Ивановић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Виолета Митровић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Јована Џодић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-4

X

Душица Рађеновић

Ликовна култура

Разредни стар.:V-1

X

Драгана Мосуровић

Техничко образовање

Разредни стар.:V-2

X

Биљана Јовановић

Српски језик

Разредни стар.:V-3

X

Душко Бојанов

Физичко васпитање

Разредни стар.:V-4

X

Драгана Екмечић

Енглески језик

Разредни стар.:VI-2

X

Миљан Ранитовић

Биологија

Разредни стар.:VI-3

X

Ана Најданов

Техничко образовање

Разредни стар.:VI-3

X

Мирослав Бундало

Српски језик

Разредни стар.:VII-1

X

Огњен Марковић

Музичка култура

Разредни стар.:VII-2

X

Маријана Ранчак

Математика

Разредни стар.:VII-3

X

Душица Ивановић

Физика

Разредни стар.:VII-4

X

Мирко Шешлак

Енглески језик

Разредни стар.:VIII-1

X

Јасминa Даничић

Српски језик

Разредни стар.:VIII-2

X

Јулка Симовић

Српски језик

Разредни стар.:VIII-3

X

Љиљана Спасојевић

Хемија

Разредни стар.:VIII-4

Школска 2017/18. година

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
ЗорицаСтаменковићПродужени боравак
АнаВукашиновићМатематика
ДавидМилошевићГеографија
ЈовицаКаличанинФизичко васпитање
БобанСтојчетовићТехничко образовање
ГорданаЈовановићТехничко образовање
ЈеленаСпасићЕнглески језик
ЈеленаМарјановићЛиковна култура
МаријаЈанковићРуски језик
НаташаКалашИсторија
БраниславМарјановићВерска настава
ЈаснаВасиљевићРазредна настава
МаријаБојановБиологија
ЈеленаЈанковићГеографија
СлавицаМастиловићМатематика
АнаВасиљевићИнформатика и рачунарство
СнежанаНајдановI-1Разредна настава
МаријаКомазецI-2Разредна настава
БојанМартиновићI-3Разредна настава
ТамараВукашиновићI-4Разредна настава
ЗорицаМинићI-5Разредна настава
ТањаБојовићII-1Разредна настава
НаталијаМилчићII-2Разредна настава
НаташаТадићII-3Разредна настава
ГоранаГолубовићII-4Разредна настава
НадаМарчетићIII-1Разредна настава
МаријаСтојановићIII-2Разредна настава
МаријаЂорићIII-3Разредна настава
МиленаАлексићIII-4Разредна настава
МилкаБилбија ИлићIV-1Разредна настава
МладенИвановићIV-2Разредна настава
ВиолетаМитровићIV-3Разредна настава
ЈованаЏодићIV-4Разредна настава
ДушицаРађеновићV-1Ликовна култура
ДраганаМосуровићV-2Техничко образовање
БиљанаЈовановићV-3Српски језик
ДушкоБојановV-4Физичко васпитање
ДраганаЕкмечићVI-2Енглески језик
МиљанРанитовићVI-3Биологија
АнаНајдановVI-3Техничко образовање
МирославБундалоVII-1Српски језик
ОгњенМарковићVII-2Музичка култура
МаријанаРанчакVII-3Математика
ДушицаИвановићVII-4Физика
МиркоШешлакVIII-1Енглески језик
ЈасминaДаничићVIII-2Српски језик
ЈулкаСимовићVIII-3Српски језик
ЉиљанаСпасојевићVIII-4Хемија
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

Print Friendly, PDF & Email