Школа по мери детета

 

Архиве
X

Миљан Ранитовић

Биологија

Разредни стар.:VI-3

X

Марија Бојанов

Биологија

X

Бранислав Марјановић

Верска настава

X

Давид Милошевић

Географија

X

Јелена Јанковић

Географија

X

Драгана Екмечић

Енглески језик

Разредни стар.:VI-2

X

Мирко Шешлак

Енглески језик

Разредни стар.:VIII-1

X

Јелена Спасић

Енглески језик

X

Ана Васиљевић

Информатика и рачунарство

X

Наташа Калаш

Историја

X

Јелена Марјановић

Ликовна култура

X

Душица Рађеновић

Ликовна култура

Разредни стар.:V-1

X

Ана Вукашиновић

Математика

X

Маријана Ранчак

Математика

Разредни стар.:VII-3

X

Славица Мастиловић

Математика

X

Огњен Марковић

Музичка култура

Разредни стар.:VII-2

X

Зорица Стаменковић

Продужени боравак

X

Младен Ивановић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Виолета Митровић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Тања Бојовић

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Наташа Тадић

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Нада Марчетић

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Марија Стојановић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Снежана Најданов

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Милка Билбија Илић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Бојан Мартиновић

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Милена Алексић

Разредна настава

Разредни стар.:III-4

X

Јасна Васиљевић

Разредна настава

X

Горана Голубовић

Разредна настава

Разредни стар.:II-4

X

Наталија Милчић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Марија Ђорић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Марија Комазец

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Тамара Вукашиновић

Разредна настава

Разредни стар.:I-4

X

Зорица Минић

Разредна настава

Разредни стар.:I-5

X

Јована Џодић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-4

X

Марија Јанковић

Руски језик

X

Мирослав Бундало

Српски језик

Разредни стар.:VII-1

X

Јулка Симовић

Српски језик

Разредни стар.:VIII-3

X

Јасминa Даничић

Српски језик

Разредни стар.:VIII-2

X

Биљана Јовановић

Српски језик

Разредни стар.:V-3

X

Ана Најданов

Техничко образовање

Разредни стар.:VI-3

X

Бобан Стојчетовић

Техничко образовање

X

Гордана Јовановић

Техничко образовање

X

Драгана Мосуровић

Техничко образовање

Разредни стар.:V-2

X

Душица Ивановић

Физика

Разредни стар.:VII-4

X

Јовица Каличанин

Физичко васпитање

X

Душко Бојанов

Физичко васпитање

Разредни стар.:V-4

X

Љиљана Спасојевић

Хемија

Разредни стар.:VIII-4

Школска 2017/18. година

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
МиљанРанитовићVI-3Биологија
МаријаБојановБиологија
БраниславМарјановићВерска настава
ДавидМилошевићГеографија
ЈеленаЈанковићГеографија
ДраганаЕкмечићVI-2Енглески језик
МиркоШешлакVIII-1Енглески језик
ЈеленаСпасићЕнглески језик
АнаВасиљевићИнформатика и рачунарство
НаташаКалашИсторија
ЈеленаМарјановићЛиковна култура
ДушицаРађеновићV-1Ликовна култура
АнаВукашиновићМатематика
МаријанаРанчакVII-3Математика
СлавицаМастиловићМатематика
ОгњенМарковићVII-2Музичка култура
ЗорицаСтаменковићПродужени боравак
МладенИвановићIV-2Разредна настава
ВиолетаМитровићIV-3Разредна настава
ТањаБојовићII-1Разредна настава
НаташаТадићII-3Разредна настава
НадаМарчетићIII-1Разредна настава
МаријаСтојановићIII-2Разредна настава
СнежанаНајдановI-1Разредна настава
МилкаБилбија ИлићIV-1Разредна настава
БојанМартиновићI-3Разредна настава
МиленаАлексићIII-4Разредна настава
ЈаснаВасиљевићРазредна настава
ГоранаГолубовићII-4Разредна настава
НаталијаМилчићII-2Разредна настава
МаријаЂорићIII-3Разредна настава
МаријаКомазецI-2Разредна настава
ТамараВукашиновићI-4Разредна настава
ЗорицаМинићI-5Разредна настава
ЈованаЏодићIV-4Разредна настава
МаријаЈанковићРуски језик
МирославБундалоVII-1Српски језик
ЈулкаСимовићVIII-3Српски језик
ЈасминaДаничићVIII-2Српски језик
БиљанаЈовановићV-3Српски језик
АнаНајдановVI-3Техничко образовање
БобанСтојчетовићТехничко образовање
ГорданаЈовановићТехничко образовање
ДраганаМосуровићV-2Техничко образовање
ДушицаИвановићVII-4Физика
ЈовицаКаличанинФизичко васпитање
ДушкоБојановV-4Физичко васпитање
ЉиљанаСпасојевићVIII-4Хемија
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

Print Friendly, PDF & Email