Школа по мери детета

 

Архиве
X

Бобан Стојчетовић

Техничко образовање

X

Гордана Јовановић

Техничко образовање

X

Јелена Спасић

Енглески језик

X

Јелена Марјановић

Ликовна култура

X

Марија Јанковић

Руски језик

X

Наташа Калаш

Историја

X

Бранислав Марјановић

Верска настава

X

Јасна Васиљевић

Разредна настава

X

Марија Бојанов

Биологија

X

Јелена Јанковић

Географија

X

Биљана Јовановић

Српски језик

X

Славица Мастиловић

Математика

X

Драгана Мосуровић

Техничко образовање

X

Ана Васиљевић

Информатика и рачунарство

X

Тања Бојовић

Разредна настава

Разредни стар.:I-1

X

Наталија Милчић

Разредна настава

Разредни стар.:I-2

X

Наташа Тадић

Разредна настава

Разредни стар.:I-3

X

Горана Голубовић

Разредна настава

Разредни стар.:I-4

X

Нада Марчетић

Разредна настава

Разредни стар.:II-1

X

Марија Стојановић

Разредна настава

Разредни стар.:II-2

X

Марија Ђорић

Разредна настава

Разредни стар.:II-3

X

Милена Алексић

Разредна настава

Разредни стар.:II-4

X

Милка Билбија Илић

Разредна настава

Разредни стар.:III-1

X

Младен Ивановић

Разредна настава

Разредни стар.:III-2

X

Виолета Митровић

Разредна настава

Разредни стар.:III-3

X

Сњежана Дуганџија

Разредна настава

Разредни стар.:III-4

X

Снежана Најданов

Разредна настава

Разредни стар.:IV-1

X

Зорица Стаменковић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-2

X

Бојан Мартиновић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-3

X

Данијела Трифић

Разредна настава

Разредни стар.:IV-4

X

Миљан Ранитовић

Биологија

Разредни стар.:V-1

X

Драгана Екмечић

Енглески језик

Разредни стар.:V-2

X

Ана Најданов

Техничко образовање

Разредни стар.:V-3

X

Мирослав Бундало

Српски језик

Разредни стар.:VI-1

X

Огњен Марковић

Музичка култура

Разредни стар.:VI-2

X

Маријана Ранчак

Математика

Разредни стар.:VI-3

X

Душица Ивановић

Физика

Разредни стар.:VI-4

X

Мирко Шешлак

Енглески језик

Разредни стар.:VII-1

X

Јасминa Даничић

Српски језик

Разредни стар.:VII-2

X

Јулка Симовић

Српски језик

Разредни стар.:VII-3

X

Љиљана Спасојевић

Хемија

Разредни стар.:VII-4

X

Ана Вукашиновић

Математика

Разредни стар.:VIII-1

X

Давид Милошевић

Географија

Разредни стар.:VIII-2

X

Јовица Каличанин

Физичко васпитање

Разредни стар.:VIII-3

X

Душко Бојанов

Физичко васпитање

Разредни стар.:VIII-4

Школска 2016/17. година

Име sort downsort upПрезиме sort downsort upРаз.стар. sort downsort upПредмет/радно место sort downsort upЛиценца sort downsort up
БобанСтојчетовићТехничко образовање
ГорданаЈовановићТехничко образовање
ЈеленаСпасићЕнглески језик
ЈеленаМарјановићЛиковна култура
МаријаЈанковићРуски језик
НаташаКалашИсторија
БраниславМарјановићВерска настава
ЈаснаВасиљевићРазредна настава
МаријаБојановБиологија
ЈеленаЈанковићГеографија
БиљанаЈовановићСрпски језик
СлавицаМастиловићМатематика
ДраганаМосуровићТехничко образовање
АнаВасиљевићИнформатика и рачунарство
ТањаБојовићI-1Разредна настава
НаталијаМилчићI-2Разредна настава
НаташаТадићI-3Разредна настава
ГоранаГолубовићI-4Разредна настава
НадаМарчетићII-1Разредна настава
МаријаСтојановићII-2Разредна настава
МаријаЂорићII-3Разредна настава
МиленаАлексићII-4Разредна настава
МилкаБилбија ИлићIII-1Разредна настава
МладенИвановићIII-2Разредна настава
ВиолетаМитровићIII-3Разредна настава
СњежанаДуганџијаIII-4Разредна настава
СнежанаНајдановIV-1Разредна настава
ЗорицаСтаменковићIV-2Разредна настава
БојанМартиновићIV-3Разредна настава
ДанијелаТрифићIV-4Разредна настава
МиљанРанитовићV-1Биологија
ДраганаЕкмечићV-2Енглески језик
АнаНајдановV-3Техничко образовање
МирославБундалоVI-1Српски језик
ОгњенМарковићVI-2Музичка култура
МаријанаРанчакVI-3Математика
ДушицаИвановићVI-4Физика
МиркоШешлакVII-1Енглески језик
ЈасминaДаничићVII-2Српски језик
ЈулкаСимовићVII-3Српски језик
ЉиљанаСпасојевићVII-4Хемија
АнаВукашиновићVIII-1Математика
ДавидМилошевићVIII-2Географија
ЈовицаКаличанинVIII-3Физичко васпитање
ДушкоБојановVIII-4Физичко васпитање
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

 

Print Friendly, PDF & Email